Biografie

Ervaring

In september 2015 is Annemieke Nijhof verkozen tot Topvrouw van het Jaar. Sinds 2005 wordt deze prijs uitgereikt door Stichting Topvrouw van het Jaar. De Stichting wil met deze verkiezing vrouwelijk talent de aandacht geven die het verdient. Het biedt succesvolle vrouwen een platform om zichtbaar te worden en als rolmodel te kunnen fungeren voor andere vrouwen.

CEO

Tauw Group bv

Privately Held; 501-1000 employees; Milieuservices industry

February 2012 – Present

Lid Raad van Bestuur

Grontmij

Public Company; 10,001+ employees; GRONT; Civiele techniek industry

November 2011 – January 2012

 • Verantwoordelijk voor business line ‘Water en energie’
 • Verantwoordelijk voor business in de UK, Duitsland en Oost-Europa
 • Verantwoordelijk voor corporate social responsibility

Directeur-Generaal Water

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Government Agency; 10,001+ employees; Rijksoverheid industry

February 2008 – October 2011

 • Verantwoordelijk voor het waterbeleid van Nederland: veiligheid tegen overstromingen, aanpakken van wateroverlast en -tekorten en het verbeteren van de waterkwaliteit
 • Ambtelijke ondersteuning bij de Deltacommissie, het Nationaal Waterplan, de Deltawet, de stroomgebiedsbeheerplannen en een veranderende opzet van het waterbeheer met het oog op doelmatigheid en vermindering van de bestuurlijke drukte
 • Leiding geven aan de heroriëntatie van het KNMI
 • Medeopdrachtgever van het vernieuwen van de kennisomgeving van het departement
 • Lid Topteam Water

Raadadviseur van minister-president Balkenende

Ministerie van Algemene Zaken

January 2005 – February 2008

 • Secretaris van de Raad voor de Duurzame Leefomgeving, een onderraad van de Ministerraad
 • Adviseur van minister-president Balkenende bij (voorgenomen) kabinetsbesluiten
 • Belast met de voorbereiding van werkbezoeken en externe optredens van de minister-president op het gebied van de duurzame leefomgeving
 • Belast met het kabinetsbreed vormgeven van duurzame ontwikkeling

plv. directeur Directie Externe Veiligheid

Ministerie van VROM

Government Agency; 10,001+ employees; Rijksoverheid industry

January 2002 – May 2005

De Directie Externe Veiligheid is opgericht naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede. Belangrijkste opdracht was te zorgen voor meer samenhang en consistentie in het Rijksbeleid en een voortvarende uitvoering en handhaving hiervan.

 • Verantwoordelijk voor het ombuigen van het sterk milieugeoriënteerde werkveld richting integrale beoordeling en afweging
 • Leiding geven aan het omvangrijke sleutelproject ‘Integrale ketenstudies LPG, Chloor en Ammoniak’
 • Verantwoordelijk voor het P&O-beleid van de directie

Hoofd afdeling Toekomstverkenning en Beleidsevaluatie

Ministerie van VROM

Government Agency; 10,001+ employees; Rijksoverheid industry

June 1999 – January 2002

 • Verantwoordelijk voor het opzetten van het Ruimtelijk Planbureau (gestart per 1/1/2002)
 • Leiding geven aan 14 medewerkers
 • Voorzitter redactie Raad Ruimtelijke Verkenningen 2000
 • Vice-voorzitter VROM werkgroep ICES/KIS
 • Lid Raad van Advies van het NIDI (Ned. Interdisciplinair Demografisch Instituut)
 • Lid van begeleidingscollege Sociaal Cultureel Planbureau
 • Lid van werkgroep Kennisunit Centraal Planbureau

Coordinator Technische Wetenschappen

Ministerie van OCW

Government Agency; 1001-5000 employees; Rijksoverheid industry

May 1998 – June 1999

 • Leiding geven aan de opstart van een aantal ICES/KIS programma’s: publiek-private onderzoeksprogramma’s voor maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals ruimtegebruik, integraal waterbeheer, revitalisering landelijk gebied, benutting van ICT in technische wetenschappen
 • Coördinator van alle TNO-instituten
 • Projectleider van Delft-Cluster, een ICES-II kennisprogramma
 • Coördinator van het Expertisecentrum Meervoudig Ruimtegebruik

91-96 Projectleider Bodem – 96-98 Hoofd Water

Tauw bv

Privately Held; 501-1000 employees; Milieuservices industry

January 1991 – April 1998 (7 years 4 months)

 • Leiding geven aan 35 medewerkers
 • Adviseur commissie Olierook: rapporteur van investeringsvoorstel ‘meervoudig ruimtegebruik’
 • Adviseur Taskforce vier-dimensionale RO i.o.v. besturen CUR, COB, LWI en NOBIS

Opleiding

TSM Business School

MBA

1995 – 1997

Twente University

Chemische Technologie

1984 – 1990

Publicaties

Klik hier voor een lijst met publicaties

Nevenfuncties

 • Commissaris van de Nederlandsche Bank
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen Evides Waterbedrijf
 • Lid van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastrucuur
 • Lid van de Supervisory Board van het KNMI
 • Lid van de Maatschappelijke Klankbordgroep RIVM
 • Lid van de Taskforce Bouwagenda
 • Lid van het Bestuur van de Bouwcampus

Pers

Voor media optredens of persinformatie, neem contact op met Julia Thate: +31 61 10 98 29 6, julia.thate@tauw.com.

Lezingen

Annemieke Nijhof is ook beschikbaar voor lezingen. Geïnteresseerd? Neem contact op met Julia Thate: +31 61 10 98 29 6, julia.thate@tauw.com.