Biografie

Ervaring

Annemieke Nijhof werkt bijna 30 jaar aan verschillende aspecten van de duurzame leefomgeving. Zij heeft werkervaring in het bedrijfsleven en bij de rijksoverheid en is nu Algemeen Directeur van Deltares: hét kennisinstituut op het gebied van de ondergrond en watersystemen. Daarnaast is ze toezichthouder en adviseur van kennisinstellingen, de overheid, NGO’s en de financiële sector. Ze was topvrouw van het jaar 2015 vanwege haar vasthoudende inzet voor diversiteit en inclusie in organisaties.

Algemeen directeur

Stichting Deltares

Publicly Held;

October 2020 – Present

Logo Stichting Deltares

Owner/CEO

Emulsifier bv

Privately Held;

March 2019 – October 2020

Belangrijkste opdrachten:

 • Directeur Stichting Springtij
 • Bestuursvoorzitter Netherlands Water Partnership
 • Boegbeeld Topsector Water & Maritiem

CEO

Tauw Group bv

Privately Held; 1000+ employees; Environmental engineering&consultancy

February 2012 – November 2018

 • Herstructurering Tauw 2012-2014
 • Invoering nieuwe governance structuur en medewerkerparticipatie
 • Start transformatie naar Europees bedrijf

Lid Raad van Bestuur

Grontmij nv

Public Company; 10,001+ employees; Engineering & Consultancy

November 2011 – January 2012

 • Verantwoordelijk voor business line ‘Water en energie’
 • Verantwoordelijk voor business in de UK, Duitsland en Oost-Europa
 • Verantwoordelijk voor corporate social responsibility

Directeur-Generaal Water

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Government Agency; 10,001+ employees; Rijksoverheid industry

February 2008 – October 2011

 • Verantwoordelijk voor het waterbeleid van Nederland: veiligheid tegen overstromingen, aanpakken van wateroverlast en -tekorten en het verbeteren van de waterkwaliteit
 • Ambtelijke ondersteuning bij de Deltacommissie, het Nationaal Waterplan, de Deltawet, de stroomgebiedsbeheerplannen en een veranderende opzet van het waterbeheer met het oog op doelmatigheid en vermindering van de bestuurlijke drukte
 • Leiding geven aan de heroriëntatie van het KNMI
 • Medeopdrachtgever van het vernieuwen van de kennisomgeving van het departement
 • Lid Topteam Water

Raadadviseur van minister-president Balkenende

Ministerie van Algemene Zaken

January 2005 – February 2008

 • Secretaris van de Raad voor de Duurzame Leefomgeving, een onderraad van de Ministerraad
 • Adviseur van minister-president Balkenende bij (voorgenomen) kabinetsbesluiten
 • Belast met de voorbereiding van werkbezoeken en externe optredens van de minister-president op het gebied van de duurzame leefomgeving
 • Belast met het kabinetsbreed vormgeven van duurzame ontwikkeling

plv. directeur Directie Externe Veiligheid

Ministerie van VROM

January 2002 – May 2005

De Directie Externe Veiligheid is opgericht naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede. Belangrijkste opdracht was te zorgen voor meer samenhang en consistentie in het Rijksbeleid en een voortvarende uitvoering en handhaving hiervan.

 • Verantwoordelijk voor het ombuigen van het sterk milieugeoriënteerde werkveld richting integrale beoordeling en afweging
 • Leiding geven aan het omvangrijke sleutelproject ‘Integrale ketenstudies LPG, Chloor en Ammoniak’
 • Verantwoordelijk voor het P&O-beleid van de directie

Hoofd afdeling Toekomstverkenning en Beleidsevaluatie

Ministerie van VROM

June 1999 – January 2002

 • Verantwoordelijk voor het opzetten van het Ruimtelijk Planbureau (gestart per 1/1/2002)
 • Leiding geven aan 14 medewerkers
 • Voorzitter redactie Raad Ruimtelijke Verkenningen 2000
 • Vice-voorzitter VROM werkgroep ICES/KIS
 • Lid Raad van Advies van het NIDI (Ned. Interdisciplinair Demografisch Instituut)
 • Lid van begeleidingscollege Sociaal Cultureel Planbureau
 • Lid van werkgroep Kennisunit Centraal Planbureau

Coordinator Technische Wetenschappen

Ministerie van OCW

May 1998 – June 1999

 • Leiding geven aan de opstart van een aantal ICES/KIS programma’s: publiek-private onderzoeksprogramma’s voor maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals ruimtegebruik, integraal waterbeheer, revitalisering landelijk gebied, benutting van ICT in technische wetenschappen
 • Coördinator van alle TNO-instituten
 • Projectleider van Delft-Cluster, een ICES-II kennisprogramma
 • Coördinator van het Expertisecentrum Meervoudig Ruimtegebruik

91-96 Projectleider Bodem – 96-98 Hoofd Water

Tauw bv

January 1991 – April 1998 (7 years 4 months)

 • Leiding geven aan 35 medewerkers
 • Adviseur commissie Olierook: rapporteur van investeringsvoorstel ‘meervoudig ruimtegebruik’
 • Adviseur Taskforce vier-dimensionale RO i.o.v. besturen CUR, COB, LWI en NOBIS
 

Opleiding

TSM Business School

MBA

1995 – 1997

Twente University

Chemische Technologie

1984 – 1990

Nevenfuncties

 • Commissaris van de Nederlandsche Bank
 • Lid van de Supervisory Board van het KNMI
 • Lid van de Maatschappelijke Klankbordgroep RIVM
 • Wetenschappelijk directeur Springtij
unieke faciliteit: de Deltagoot
unieke faciliteit: de Deltagoot